Heeft u vragen? Bel ons op 038-454-30-40 | Delen met

Privacy verklaring Praktijk Aalanden

Praktijk Aalanden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Privacybeleid

In onze praktijk voeren wij pedicure en schoonheidsbehandelingen uit. Daarbij gebruiken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden dan ook door ons zorgvuldig verwerkt. Dit betekend onder anderen dat wij:

 • Vermelden voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door ons geleverde diensten;
 • Alleen wij met uw toestemming uw gegevens verwerken wanneer uw toestemming vereist is;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derden; tenzij dit benodigd is voor het uitvoeren van onze diensten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Beroep
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • BSN (in sommige gevallen noodzakelijk voor vergoeding)
 • Uw gezondheid. Voorbeelden zijn: diabeet, reuma, hartpatiënt
 • Het noteren en opnemen van uw voetklachten (op papier of digitaal) voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling en verzorging van uw voeten. Maar ook voor eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar een huisarts of andere (medisch) disciplines.
 • Het eventueel nemen van foto’s van uw voetproblemen. Zo kunnen we samen zien of er vooruitgang in een behandeling zit. Dit materiaal kan ook gebruikt worden voor een eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar andere medische instellingen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke tostemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijkaalanden.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang en voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren en te factureren
 • Om afspraken in te kunnen plannen in de agenda
 • Om met uw toestemming te kunnen overleggen met uw huisarts, praktijkondersteuner en andere (para) medische hulpverleners (m.n. podologen)

Geautomatiseerde besluitvorming.
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat wij daar tussen zitten. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij zullen uw gegevens uitsluitend aan derden verstrekken met uw toestemming en indien nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken cookies of vergelijkbare technieken.

Cookies Cookies accepteren
 Als u onze sites volledig wilt gebruiken, dan is het nodig dat u onze cookies accepteert. U kunt onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die u op uw eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites. 
Cookies verwijderen of uitschakelen 
U kunt onze cookies evt. uitschakelen. Houdt u er dan wel rekening mee dat onze website niet optimaal werkt. Via onderstaande linkjes wordt toegelicht hoe u cookies kunt uitschakelen:

Functionele cookies 

CMS 
Wij maken gebruik van een CMS om de website te beheren en up-to-date te houden. Hiervoor worden een aantal cookies geplaats om zo een goed werkende website te garanderen. Deze cookie(s) komen van onze website zelf en worden na maximaal 1 jaar verwijderd. 

Analyserende cookies 
Google Analytics 
Met Google Anayltics meten wij hoe u de website bekijkt en hoe u bij ons terecht bent gekomen. Deze gegevens gebruiken wij om de website te verbeteren en/of te optimaliseren. Er is een bewerkersovereenkomst afgesloten en de gegevens worden anoniem verwerkt. Dit cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar uw of een ander, door u gevraagde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via info@praktijkaalanden.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@praktijkaalanden.nl

Contactgegevens:
Wanneer u nog vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:
Website:  www.praktijkaalanden.nl
Telefoon: 038-4543040
Email: info@praktijkaalanden.nl

Inwerkingtreding.
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.